Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 1/6 kl. 19 i Højen Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, ydelse priser og andre afgifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg i år er: Torben Matzen, Morten Lyager og Lars Kristensen. Palle Mikkelsen er efter eget ønske udtrådt  af bestyrelsen og suppleanten er tiltrådt.
  Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Helene Pedersen
 9. Valg af kritisk revisore
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.