26. august 2018

Vedtægter

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1

Antennelaugets navn er Højen Antennelaug.

§ 2

Antennelauget er hjemmehørende i Højen, Vejle.

§ 3

Antennelauget er uafhængigt og dets formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for programforsyning af radio og tv i det under §2 nævnte område.

Endvidere kan antennelauget formidle services der kan distribueres på det bestående distributionsnet, som for eksempel telefoni- og internets løsninger for det i §2 nævnte område. Distribution af services der ikke kræver udvidelse af det bestående distributionsnet kan foretages uden for det i § 2 nævnte område. Disse medlemmer kaldes herefter B medlemmer

Antennelauget skal til enhver tid opfylde og overholde de bestemmelser, der fastsættes af offentlige myndigheder.

Kapitel 2: Antennelaugets medlemmer
§ 4

Som medlemmer kan alle husstande herunder, erhverv, skole, institutioner, foreninger mv. optages indenfor det i §2 nævnte område.

Ved indtræden, som nyt medlem af antennelauget, betales der tilslutningsafgift.

Ethvert medlem sørger selv for og afholder selv udgifterne ved stikledningen fra stikdåse til hus.

Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlægget.

Medlemmerne forpligter sig til at holde sine installationer og modtageapparater i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse med deraf følgende afbrydelse efter samme frister som er gældende jævnfør §12.

Det enkelte medlem hæfter ikke udover sin tilslutningsafgift.

§5

Ved ejerskifte overtager ny ejer/lejer alle forpligtelser over for antennelauget. Tidligere ejer/lejer hæfter for alle forpligtelser over for antennelauget indtil ejer-/lejerskifte skriftligt er meddelt antennelauget.

Pakkeskift kan fortages en gang om året pr. 31/12 og skal meddeles bestyrelsen eller dennnes sammenarbejdes partner senest pr. 30/11.

Udmeldelse af antennelauget skal ske skriftligt med 3 måneders varsel før den 31/12 til bestyrelsen.

Ved udmeldelse af antennelauget eller pakkeskift sker der ingen tilbagebetaling af hverken tilslutningsafgift eller kontingent.

Kapitel 3: Generalforsamling
§ 6

Generalforsamlingen er antennelaugets øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel og kan ske ved bekendtgørelse på info-kanalen eller i den lokale presse eller ved skrivelse til antennelaugets medlemmer.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Kontingentfastsættelse for indeværende år.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indeholde medlemmets navn og adresse.

Revideret årsregnskab, budget samt indkomne forslag ligger til gennemsyn 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det eller når 20% af medlemmerne skriftligt har fremsat begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at en skriftlig begæring er modtaget.

Indkaldelse og bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling sker efter de samme retningslinjer, som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen har alle betalende medlemmer.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal dog jævnfør §13 og §15. Hvert medlem har således een stemme.

Ved stemmelighed forkastes fremsatte forslag, dog skal kontingentfastsættelsen til enhver tid kunne dække omkostningerne for en fortsat forsvarlig drift.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et andet medlem. Fuldmagten, der skal indeholde navn og adresse, skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Et medlem kan dog maksimalt stemme med to fuldmagter.

§ 8

Følgende ændringer kan kun udføres, efter vedtagelse på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

Udvidelse af programmer og services på fællesantenneanlægget, med mindre der er tale om “Must carry” programmer. Bestyrelsen kan dog fortage mindre ændringer.

Renovering af fællesantenneanlægget. Gælder ikke udskiftning af receivere, forstærkere mv., når det er til at sikre og fastholde programforsyning af eksisterende programmer på anlægget.

Udvidelse af fællesantenneanlægget med nye abonnenter udover det i §2 nævnte område jævnfør §3.

Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Sammenlægning af fællesantenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Kapitel 4: Bestyrelsen
§ 9

Antennelauget ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Valgbar til bestyrelsen er kun antennelaugets medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem vælges for en 3-årig periode, således at 1 medlem afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Antennelauget tegnes af formanden og kassereren eller et af dem udpegede bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen holder møder så ofte som det er nødvendigt for, at opretholde den daglige drift. Der føres protokol over forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsen kan kun optage lån og/eller pantsætte antennelaugets værdier efter en generalforsamlingsbeslutning. Spørgsmål om låneoptagelse og/eller pantsætning skal fremgå af et selvstændigt punkt på dagsorden. I sådanne tilfælde tegnes antennelauget af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for antennelaugets forpligtelser.

Kapitel 5: Regnskab mv.
§ 10

Antennelaugets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Indeværende regnskabsår 2010/11 afkortes og afsluttes 31.12.2010. Årsregnskabet skal revideres af foreningens revisorer inden udgangen af januar måned.

Kontingentet for indeværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan regulere det fastsatte kontingent med de prisændringer der meddeles fra programleverandørerne med tilbagevirkende kraft. Kontingentet kan opkræves aconto for perioder fastsat af bestyrelsen. Kontingentopkrævningen foretages af kassereren eller samarbejdspartner valgt af bestyrelsen.

Første opkrævning finder sted umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Antennelaugets pengebeholdning anbringes bedst muligt i et pengeinstitut eller i obligationer. Pengeanbringelse i obligationer må på intet tidspunkt tage karakter af spekulation.

Tilslutningsafgifter mv. fastsættes af bestyrelsen.

§11

På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer. Revisorerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 12

Medlemmer der efter påkrav ikke har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, kan overgives til inkasso. Medlemmets tilslutning til fællesantenneanlægget afbrydes med 8 dages frist fra påkravs skrivelsen, såfremt restancen ikke er indbetalt inden da.

Ny medlemskab kan herefter kun opnås, når tidligere restancer og omkostninger er betalt.

Kapitel 6: Vedtægtsforhold
§ 13

Til beslutning om vedtægtsændringer indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling eller optager ændringerne som et punkt på dagsordnen på den ordinære generalforsamling, hvor forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, såfremt 60% af de fremmødte, stemmer for ændringerne, uanset hvor mange medlemmer der er fremmødt. Ændringerne til vedtægterne skal være meddelt medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ønsker et medlem at fremsætte forslag til ændringer af vedtægterne, skal forslaget, senest d. 31/12 være modtaget af bestyrelsen. Forslag indsendes skriftligt til bestyrelsen.

§ 14

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen ved 60% stemmeflertal.

Kapitel 7: Ophør
§ 15

Antennelaugets virksomhed ophører, når dets formål jævnfør §3 ikke længere kan realiseres.

Ophør skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger efter samme regler, som finder anvendelse ved vedtægtsændringer, jævnfør §13.

Ved ophør tilfalder eventuelt overskud, de medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingsbeslutningen om ophør, er medlem af antennelauget. Eventuelt overskud fordeles efter antal tilslutninger. B medlemmer deltager ikke i afstemning om ophør og i overskuds

Kapitel 8: Ikrafttræden
§ 16

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen på generalforsamlingen, og erstatter således de tidligere vedtægter.

Vedtægter godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2010