26. august 2018

Vedtægter for HAL-NET

1. Navn

Foreningens navn er HAL-NET.

2. Formål

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

 1. Internet og IP-telefoni
 2. Danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
 3. Andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.

Stk. 3. Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte ydelser for en periode på maksimalt 3 år.

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

3. Geografisk område og hjemsted

Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra følgende område: Vejle Kommune.

Stk. 2. Foreningen kan endvidere optage medlemmer med henblik på udbygning af forsyningsområdet til: Nabokommuner til Vejle kommune.Internet baserede ydelser kan tilbydes i hele danmark.

Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter Nabokommuner til Vejle Kommune.

Stk. 4. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

4. Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jf. § 3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilknyttet anlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte husstande har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilsluttet bredbånds anlægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift, kontingent og andre afgifter.

Stk. 3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages private husstande, erhvervsvirksomheder eller institutioner, der bor eller har adresse i den/de i § 3, stk. 3 nævnte område.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte medlemmer kan optages med henblik på senere at få leveret de ydelser, der fremgår af § 2, stk. 1.

Stk. 5. Enhver privat husstand, som er tilsluttet anlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 3.

Stk. 6. Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil signalforsyning leveres. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden bolig eller lokalitet, der er tilknyttet anlægget, mod betaling af et gebyr.

5. Levering af ydelser

Alle medlemmer har ret til levering af de ydelser foreningen kan levere på adressen med det etablerede net.

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radiokanaler eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom samt information om administrativ gebyr skal fremgå af foreningens hjemmeside.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser godkendes ved afstemning på generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fastsætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 6. Foreningen leverer signaler og forbindelser til tilslutningsenheder tæt på medlemmets bolig. Det er foreningens ansvar, at den tekniske kvalitet på tilslutningsenheder er i orden efter branchestandarder. Placering af tilslutningsenhed og den tekniske kvalitet fastsættes af bestyrelsen, hvis afgørelse dog kan indankes for generalforsamlingen.

6. Betaling for medlemskab og ydelser

Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3, og andre afgifter og gebyrer fastsættes af bestyrelsen og fremsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3 dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copydan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser.

Stk. 5. De i stk. 1 – 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen.

7. Andre pligter for medlemmerne

Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området.

Stk. 3. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 5, stk. 6 nævnte tilslutningsenheder samt udskifte den ved eventuelle fejl.

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbånds anlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 7. Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 5 og 6 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil.

Stk. 8. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bredbånds anlægget.

Stk. 10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse.

8. Udmeldelse

Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue. Mod betaling af et gebyr er der muligt at få forudbetalt kontingent tilbagebetalt.

Stk. 4. Ved udmeldelse er medlemmet pligtig til at betale sin forholdsmæssige andel af foreningens eventuelle nettogæld opgjort på datoen for regnskabsåret udløb. Beløbet forfalder til betaling senest 1 måned efter udmeldelsens ikrafttræden.

Stk. 5. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse.

9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion

Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen og evt. ekskludere medlemmet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 8 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forholdet i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 8 dages varsel til at bringe forholdet i orden. Det kan heri eller i senere skrivelser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foretage eksklusion.

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen.

Stk. 4. Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte forpligtelser.

10. Teknisk anlæg

Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1

nævnte ydelser til foreningens medlemmer. Anlægget kan distribuere via coax kabel, lysleder, trådløst eller via internettet.

Stk. 2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive coax-, lyslederkabler eller trådløse link, der kan forsyne eget anlæg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer nødvendige hertil.

Stk. 3. Foreningens anlæg skal leve op til aktuelle tekniske standarder og vedligeholdes, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske overvågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende vedligeholdelse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 3 år, medmindre det er godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende ajourføres.

11. Udbygning og udvidelse af anlægget

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tekniske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansieringen heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Medlemmerne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, eventuelt fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgradering, udbygning og fornyelse af antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den ordinære generalforsamling ændre størrelsen af bidrag. Ved udmeldelse eller eksklusion påhviler forpligtelsen til indbetaling af indskud medlemmet i en femårig periode, der regnes fra vedtagelsen af bidraget, dog højest for den resterende periode for det pågældende bidrag, hvis bidragsforpligtelsen er tidsbegrænset efter 1. punktum. Ved udmeldelse i forbindelse med fraflytning kan medlemmet frigøres fra forpligtelsen, hvis den nye husstand bliver medlem af foreningen og dermed overtager forpligtelsen.

Stk 4. Efter enhver generalforsamling kan et hvert medlem udmelde sig indenfor 60 dage uden form for hæftelser såfremt der på generalforsamlingen vedtages en ekstra udgift ud over normale prisstigninger på ydelser, internet og tv pakker, afgifter, salg af varer – herunder også afgifter som ligger udenfor foreningens rådighed.

12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker

Foreningen skal sikre alsidighed, så der tages hensyn til mindretals interesser.

Stk. 2. Valg af programmer kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.

13. Valg af udbyder af internet

Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internetydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.

14. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere

Generalforsamlingen skal efter forslag fra bestyrelsen godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser

Forslag til aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal i hovedtræk forelægges og refereres på generalforsamlingen.

Stk. 2. Aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal på anfordring kunne gennemses af ethvert medlem, der eventuelt skal skrive under på en erklæring om, at indholdet ikke må refereres uden for foreningen.

Stk. 3. Ydelser, som leverandører eller foreningen stiller til vederlagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen eller af årsregnskabet.

16. Information og kommunikation

Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herunder især takster, programmer, rettigheder og pligter på en hjemmeside, som foreningen driver.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmer, der ønsker at modtage sådanne.

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig meddelelse.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjemmeside og information til medlemmerne.

17. Administration og medhjælp

Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med information, vedligeholdelse af anlægget, administration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiver funktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar m.m.

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver.

18. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Februar måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted samt med oplysninger om hvor og hvornår regnskabet er fremlagt. Der oplyses om regler for indkommende forslag  jf. stk. 7.

Stk. 4. Indkaldelse kan ske enten ved bekendtgørelse på infokanalen og hjemmesiden, eller skriftligt ved omdeling til alle medlemmer.

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på infokanalen eller hjemmesiden, hvis foreningen driver en sådan.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, ydelse priser og andre afgifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kritisk revisore
 10. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamling indkaldelsen.

Stk. 8. Under pkt. 3 eller 5 skal bestyrelsen orientere om honorarer eller andet, bestyrelsesmedlemmer har modtaget fra foreningen, og evt. ydelser, bestyrelsesmedlemmer har modtaget fra leverandører eller andre firmaer.

19. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som anført i § 18, stk. 4.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.
 4. Eventuelt.

20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, kan ikke stemme.

Stk. 4. Ekstraordinære medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 5. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.

Stk. 6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et – andet medlem.

Stk. 7. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 6 nævnte bestemmelser overholdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

21. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at lige antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og ulig antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og fordeler de øvrige poster mellem sig: sekretær/referent, tilsynsførende med tekniske anlæg og ansvarlig for information og hjemmeside (webmaster).

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til urafstemning eller generalforsamlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved urafstemning eller generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsens protokol medbringes på generalforsamlingen, hvor den på forlangende forevises for dirigenten. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne har ikke adgang til at læse beslutninger, der vedrører personlige eller fortrolige forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i generalforsamlingens godkendelse af dette.

Stk. 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil

22. Tegning

Formanden tegne sammen med kasseren i almindelighed foreningen udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne foreningen på særlige områder.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler.

Stk. 5. Foreningen tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær kasserer sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem.

23. Økonomi

Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de løbende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale.

Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres på en eller flere driftskonti, der sikrer likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulige forrentning i en solid bank eller i statsobligationer.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. Foreningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet. I denne forbindelse kan gives forskrivning eller virksomhedspant til långiver på fremtidige betalinger fra medlemmerne.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 5. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser.

24. Økonomisk forvaltning

Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter foreningen til at betale et beløb, når aftalen ophører.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget.

Stk. 4. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet, såfremt de scannes eller på anden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet.

Stk.5. Regnskaberne opbevares mindst 5 år og bør i digitaliseret form opbevares så længe regnskabet indeholder dispositioner, der har betydning for dokumentation af foreningens anlæg.

25. Forsikring

Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

26. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen så betids, at det kan forelægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. To kritiske revisorer og en suppleant vælges af generalforsamlingen hvert år med en hvert år. Revisorsuppleant vælges hvert år for et år.

27. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 60% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

28. Foreningens ophør

Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:

 1. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
 2. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
 3. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.
 4. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.

Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 60% af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer om den endelige afvikling.